USULÜ HADİS

Anasayfa » USULÜ HADİS

Asıl adı Takıyyüddin Mehmed olan İmamı Birgivi 929 (1523) tarihinde Balıkesir’de doğmuş, 981 (1573)’de Birgi’de vefât etmiştir. İslami ilimlerin neredeyse her alanında bir eser veren büyük imam gramer ve tasavvuf ile ilgili telif ettiği eserlerle daha çok meşhur olmuştur.

Medreselerin vazgeçilmesi sayılabilecek olan Avamil ve İzhar kitaplarının yanı sıra Tasavvufi bir eser olan et-Tarîkatü’l-Muhammediyyesi de hem kendi zamanına hem de günümüze hitap etmektedir. Medreselerimizde hadis ilmine başlayan arkadaşlara okutulan ilk kitap olan Risâle fî usûli’l-hadîs adlı eser de küçük lakin faydası çok fazla olan bir eserdir. Bu eser daha çok Dâvûd-i Karsî tarafından yapılan şerhle ün kazanmıştır.